Gammafertil for woman

gammafertil for woman STIKER 76-44

GAMMAFERTİL FOR WOMAN Istifadəsi üzrə təlimat

Çoxkomponentli bioloji aktiv maddədir. Onun tərkibinə daxil olan komponentlərin empirik aşkar olunan xüsusiy- yətləri bir çox tədqiqatlarda öz elmi təsdiqini tapmışdır. GAMMAFERTİL FOR WOMAN tərkibinə daxil olan aktiv təbii komponentlər aşağıdakılara səbəb olur:

—  qadınlarda seksual hissiyyatın artmasına;

— təsirin yüksək sürətlə başlamasına, effektin uzun müd- dət davam etməsinə və orqazm hissinin güclənməsinə;

—  estrogen hormonların hasilatının sürətlənməsinə, cinsi funksiyanın, libidonun, seksual aktivliyin digər sum- mar göstəricilərinin yaxşılaşmasına və qadınlarda rep- roduktivliyin artmasına;

-cinsi orqanların (məsələn, uşaqlıq, yumurtalıqlar və s.) xaric edilməsi ilə nəticələnən müxtəlif əməliyyatlar keçirmiş qadınların psixi və fizioloji vəziyyətinə müsbət təsirə;

-klimaks dövründə və ya cərrahi kastrasiyadan (məsə- lən, mioma ilə birlikdə uşaqlığın xaric edilməsindən sonra və s.) sonra inkişaf edən yuxusuzluq, oyanıcılıq, gərginlik və s. kimi simptomların intensivliyinin və təzahür dərəcəsinin azalmasına.

Tərkibi:

Hər paketin tərkibində vardır:

Eleuterokokk — 500 mg, Yatağan dəmirtikanı (Tribulus terrestris) — 250 mg, Avraam ağacı (vitex agnus-castus) — 200 mg, Peru makası (Lepidium meyenii (maca)) — 100 mg, Cimicifuga — 40 mg, L-arginin — 1000 mg, С vita- mini — 500 mg, Maqnezium — 100 mg, Dəmir — 27,0 mg, E vitamini — 36 mg, Sink — 12,5 mg, B6 vitamini — 9,50 mg, Fol turşusu — 0,4 mg, Yod — 0,22 mg, Selen — 0,081 mg, В12 vitamini — 0,025 mg.

Komponentlərin təsviri:

Eleuterekokk — mərkəzi sinir sisteminə stimuləedici təsir göstərir, yorğunluğu aradan qaldırır, adaptogen və ümumi tonuslandırıcı təsir göstərir.

Yatağan dəmirtikanı (Tribulus terrestris) — ekstraktın əsas təsiredici komponenti protodiosindir. O, insan orqanizmində bir sıra kimyəvi çevrilmələr nəticəsində əmələ gəlir. Protodiosin kimyəvi strukturuna görə xüsusi cinsi hormonların sintezi üçün sələf hesab olunan steroid saponindir. Bundan əlavə, protodiosin cinsi ftmksiyam, о cümlədən fertillik (mayalanma qabiliyyətini) və libi- donu stimulə edir, ovulyasiya siklini normallaşdırır, cinsi orqanların şişlərinin inkişaf riskini azaldır. Tədqi- qatlara əsasən, 5 gün ərzində Tribulus terrestris qəbul edilməsi estrogenlərin konsentrasiyasım ilkin səviyyə ilə müqayisədə 40% artırır.

Avraam ağacı (vitex agnus-castus) — qadınlarda seksual həvəsi artırır, orqazm hissini gücləndirir.

Peru makası (Lepidium meyenii (maca) — təbii afrodizi- akdır, qadınlarda cinsi həvəsi yaxşılaşdırır, hormonlarm səviyyəsini normallaşdırır, hormonal disfunksiyanı ara­dan qaldırır.

Cimicifuga — tərkibində 3-terpen birləşmələri, furoxro- monlar, sitostirol, üzvi turşular, azotlu birləşmələr vardır. Ekstraktm tərkibinə daxil olan simigenol, aserilakteol və digər aqlikonlar lüteotrop hormonun təsirinin zəif- ləməsinə cavabdehdirlər. Birincili olaraq estrogen resep- torları vasitəsilə təsir etdiyi güman olunur.

L-arginin — estradiolun səviyyəsini azaltmadan libido­nun artmasına səbəb olan azot oksidinin sələfidir.

С vitamini — güclü antioksidantdır, iltihabəleyhi təsir göstərir, digər antioksidantların təsirini artırır. Eləcə də bir sıra hormonlarm sintezinə təsir edir, toksinləri xaric edir, maddələr mübadiləsini tənzimləyir.

Maqnezium — mübadilə proseslərində iştirak edir, çoxlu sayda fermentativ reaksiyalarm aktivatorudur. Həyati vacib proseslərin energetik təchizatı, s-AMF-in forma- laşması üçün vacibdir. Stressəleyhi bioelement olmaqla müsbət psixoloji əhval-ruhiyyə yaratmağa qabildir. Dəmir — hemoqlobinin, mioqlobinin və bir sıra ferment- lərin əmələ gəlməsi, В qrupu vitaminlərinin düzgün metabolizmi üçün vacibdir. Xəstəliklərə qarşı orqanizm- in müqavimətini artırır, yorğunluğu aradan qaldırır.

E vitamini — sonsuzluğun müalicəsində istifadə olunan vacib faktordur. Hipofizin fəaliyyətini stimulə edir və qonadotrop hormonlarm — FSH və LH-un əmələ gəlmə- sində iştirak edir və bununla da cinsiyyət vəzilərinin funksiyasına, yumurtahüceyrələrin yetişmə prosesinə, ovulyasiyaya təsir edir, rüşeymin uşaqlıq boşluğunun divarma sirayət etməsinə hazırlayır.

Sink — cinsiyyət orqanlarınm normal inkişafını və fəaliy- yətini təmin edən bir sıra ferment və komplekslərin tərkibinə daxildir.

B6 vitanıini — qadın hormonlarınm tarazlığınm saxlan- masında mərkəzi rol oynayır. Təbii diuretik olmaqla premenstrual gərginlik zamanı yüngüllük gətirir. Əhval ruhiyyənin yaxşılaşmasına cavabdeh olan maddələrin — norepinefrin və serotonionin hasil olunmasında iştirak edir.

Fol turşusu — DNT və RNT-nin, orqanizmin genetik materialınm sintezində iştirak edir.

Yod — dissimilyasiya (mürəkkəb üzvi birləşmələrin par- çalanması) proseslərini sürətləndirir, lipid və zülal mü- badiləsinə əlverişli təsir göstərir.

Selen — güclü antioksidantdır. Orqanizmi toksinlərin parçalanma prosesində этэ1э gələn zərərli maddələrdən qoruyan qlütation peroksidaza fermentinin əsas kompo- nentidir. Selen sink və yodla birlikdə qadınlarda fertillik göstəricilərini yaxşılaşdırır.

B12 vitamini — qadmların reproduktiv orqanlarınm sağ- lamlığı üçün lazım olan maddələrdən biridir.

Göstərişlər:

—  Qadın sonsuzluğu

—  Cinsi həvəsin olmaması (libido)

—  Qadınlarda frigidlik

—  Klimakterik sindrom

—  Qadınlarda postkastrasion sindrom (cinsi orqanların xaric edilməsindən sonra)

İstifadə üzrə tövsiyyələr:

1 paketdən gündə 2 dəfə, xüsusən yemək vaxtı qəbul etməyə üstünlük verilir. 1 paketin içərisindəkini yarım stəkan otaq temperaturlu suda həll edərək qarışdırdıqdan dərhal sonra içmək lazımdır. Optimal qəbul müddəti — 12-16 həftədir. Lazım olan hallarda qəbul kursları təkrarlana bilər.

Əlavə təsirləri:

GAMMAFERTIL FOR WOMAN qəbul edərkən hər hansı əlavə təsir müşahidə olunmamışdır.

İstifadəsinə əks göstərişlər:

Preparatin komponentlərinə qarşı fərdi həssaslıq, hami- ləlik, döşlə qidalandırma dövrü, ürək-damar sisteminin ağır xəstəlikləri, qaraciyər və böyrəklərin funksiyasınm aydın nəzərə çarpan pozğunluğu, 18-dən aşağı yaş, qanaxmalara meyllik.

Saxlanma şəraiti:

Quru, birbaşa günəş şüaları düşməyən, 25°C-dən aşağı və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararhlıq müddəti:

3 il. Yararlılıq müddəti hər bir paketdə göstərilmişdir.

Buraxdış forması:

Hər karton qutuda 60 paket.

GAMMAFERTİL FOR WOMAN BROŞUR PDF